Ubezpieczenia:

1. Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Ubezpieczenie od ognia

  Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala na odtworzenie zniszczonych budynków, parku maszynowego , różnego rodzaju wyposażenia oraz towarów zadeklarowanych wcześniej przy zakupie polisy. Odszkodowanie zazwyczaj wypłacane jest w dwóch częściach. Zaliczkowej obejmującej bezsporną część wycenionego spalonego majątku oraz ostatecznej wypłacanej po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszonej szkody. Najlepszym rodzajem ubezpieczenia od ognia jest tzw. „all risk”. Konstrukcja tej polisy oparta jest na dokładnym sprecyzowaniu w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzeń, za które ubezpieczyciel NIE ponosi odpowiedzialności.

  Wówczas za każde inne zdarzenie nie wymienione w wyłączeniach towarzystwo ponosi odpowiedzialność. Niestety ze względu na tak szeroką ochronę tego typu polisy bywają droższe od standardowych polis zbudowanych na zasadzie „ryzyk nazwanych” lub też dla niektórych branż nie są one w ogóle dostępne.

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

  Umożliwia ubezpieczenie łatwych do wyniesienia składników majątku firmy. Polisa może obejmować swoją ochroną komputery stacjonarne i przenośne, inne wskazane wyposażenie firmy oraz towary będące środkami obrotowymi przedsiębiorstwa. Istnieje również możliwość ubezpieczenia gotówki zarówno w firmie jak i podczas transportu.

2. Maszyn i urządzeń od awarii oraz szkód elektrycznych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii).

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców będących właścicielami lub użytkownikami pojedynczych maszyn i urządzeń lub rozbudowanego parku maszyn stacjonarnych.

Ubezpieczenie obejmuje maszyny i urządzenia, pod warunkiem, że zostały one dopuszczone do eksploatacji i użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Chronione są podczas pracy, napraw, remontów oraz demontażu i ponownego montażu, a także podczas przemieszczania wewnątrzzakładowego.

Maszyny i urządzenia objęte są ochroną od szkód materialnych powstałych wskutek wszelkich nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ochrony określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przykładowo są to szkody wynikłe z:

 

 • błędów projektowych, konstrukcyjnych lub wadliwego wykonania maszyny przez producenta,
 • niewłaściwej obsługi lub montażu,
 • celowego zniszczenie przez osoby trzecie,
 • rozerwania wskutek siły odśrodkowej,
 • nadmiernego ciśnienia,
 • zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
 • niedoboru wody w kotłach,
 • dostania się ciała obcego,
 • braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

Skontaktuj się

3. Utraty zysku

 • Ubezpieczenie „ Utraty Zysku”

  Jest uzupełnieniem polisy „od ognia” które pozwala zabezpieczyć firmę przed kosztami stałymi ponoszonymi przez przedsiębiorcę w czasie odbudowywania firmy po szkodzie (np. pożarze) oraz utraconym zyskiem, który zostałby w tym czasie wypracowany. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie przez okres, który wcześniej został z nim ustalony zgodnie z kwotami wynikającymi z szczegółowego wniosku złożonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć np. na wynajęcie hali, w której można dalej prowadzić działalność gospodarczą

4. OC związanej z prowadzoną działalnością łącznie z OC pracodawcy i najemcy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Jest to bardzo ważne ubezpieczenie chroniące firmę od roszczeń osób trzecich oraz innych przedsiębiorstw do sumy gwarancyjnej ustalonej wcześniej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pokrywa zarówno roszczenia klienta który na terenie firmy złamał nogę , jak i szereg innych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przykładem może być operator koparki który robiąc wykop uszkodził kabel, rurociąg lub inne instalacje podziemne narażając swojego pracodawcę na koszty naprawy uszkodzonych budowli.

  Podobnie operator wózka widłowego w czasie załadunku, który uszkodził pojazd swojego klienta wyrówna poniesione przez niego szkody z polisy OC. Przedsiębiorca prowadzący działalność w wynajętym magazynie powinien mieć rozszerzona polisę o OC najemcy. Powodując pożar w wynajętym magazynie naraża się na roszczenia jego właściciela, który będzie żądał wyrównania poniesionych strat. Przed roszczeniami zatrudnionych pracowników, którzy ulegając w pracy wypadkowi mają prawo dochodzenia odszkodowań chroni OC pracodawcy.

5. OC członków zarządu spółek kapitałowych

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu, zwanego również D&O (ang. Directors and Officers), jest ochrona osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowiązań spowodowanych nieprawidłowym zarządzaniem spółką. Ubezpieczenie to rekompensuje straty finansowe, które mogą stanowić konsekwencję zarówno nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i również zaniechania przez nie wykonania odpowiedniej czynności.

Ubezpieczenie to będzie właściwe dla:

 • rady nadzorczej spółki,
 • członków zarządu, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, innego porównywalnego organu wykonawczego lub nadzorczego spółki,
 • prokurentów, założycieli, dyrektorów zarządzających spółką lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce,
 • likwidatorów spółki (powołanych w związku z likwidacją spółki przeprowadzaną z przyczyn innych niż upadłość spółki) lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce.

6. Ubezpieczenia gwarancji (wadialnej, zwrotu zaliczki i dobrego wykonania kontraktu)

Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową

Zawarcie umowy związanej z gwarancją ubezpieczeniową i wynikająca z tego tytułu procedura, jest tożsama z zawarciem umowy o gwarancje bankową, a ta z kolei jest bardzo zbliżona do zawarcia umowy kredytowej na określoną kwotę (i to właśnie ta procedura zapewne znana jest dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Możliwe do uzyskania gwarancje ubezpieczeniowe to:

 •  gwarancja zapłaty wadium
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja usunięcia wad i usterek
 • gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
 • gwarancja zwrotu zaliczki.

Powyższe gwarancje są związane z procesami związanymi z zawieraniem określonych kontraktów i gwarant, czyli w tym wypadku ubezpieczyciel, jest stroną która dodatkowo zabezpiecza kontrahenta, przed nienależytym wykonaniem czy też oszustwem kontrahenta (np. już w fazie przekazania zaliczki na wykonanie określonej pracy).

Gwarancje opierają się na wzorze gwarancji proponowanym przez ubezpieczyciela, który to wzorzec może być modyfikowany w pewnych granicach, dla potrzeb beneficjenta gwarancji (składając wniosek o uzyskanie gwarancji od ubezpieczyciela, dostarczamy wzór gwarancji zainteresowanemu, z prośba o jego akceptację).

Procedura związana z uzyskaniem gwarancji jest tożsama z pełna oceną podmiotu wnioskującego pod kątem jego analizy finansowej, po dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów.

Dokumenty nięzbędne do przygotowania oferty wstępnej dot. gwarancji kontraktowych (sp. z o.o.; sp. k.; S.A. – podmioty o osobowości prawnej)
 • Dokumenty rejestracyjne
  • NIP
  • REGON
  • odpis z KRS (nie starszy niż 3 m-ce)
 • Dokumenty finansowe
  • bilans i rachunek wyników za dwa ostatnie lata wraz z rachunkiem przepływów (cash flow)
  • ostatnie sprawozdanie F01
 • Opinie (nie starsze niż 3 m-ce)
  • zaświadczenie z ZUS
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  • oopinie bankowe (z banków, gdzie Klient ma rachunki i gdzie ma zaciągnięte kredyty)
 • Umowa podstawowa
  • Specyfikacja przetargu lub umowa (z datą i numerem)
Dokumenty nięzbędne do przygotowania oferty wstępnej dot. gwarancji kontraktowych (osoby fizyczne; spółki cywilne; spółki jawne)
 • Dokumenty rejestracyjne
  • NIP
  • REGON
  • Wpis do ewidencji gospodarczej (sp. jawne – odpis z KRS)
 • Dokumenty finansowe
  • Duże podmioty1) bilans i rachunek wyników za dwa ostatnie lata wraz z rachunkiem przepływów (cash flow)
   2) ostatnie sprawozdanie F01,
   3) oświadczenie majątkowe
  • Małe podmioty1) bilans uproszczony i PIT za 2 lata
   2) ostatni PIT – 5
   3) oświadczenie majątkowe
 • Opinie (nie starsze niż 3 m-ce)
  • zaświadczenie z ZUS
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  • opinie bankowe (z banków, gdzie Klient ma rachunki i gdzie ma zaciągnięte kredyty)
 • Umowa podstawowa
  • Specyfikacja przetargu lub umowa (z datą i numerem)

W przypadku udzielenia przez ubezpieczyciela wstępnej pozytywnej oceny dotyczącej wnioskowanej gwarancji w oparciu o w/w dokumenty, należy jeszcze złożyć ubezpieczycielowi wypełniony przygotowany przez niego szczegółowy wniosek.

Pytania zawarte we wniosku dają ubezpieczycielowi dodatkową wiedzę o realizowanych dotychczas kontraktach, zleceniodawcach, udzielonych przez firmę poręczeniach, informacje o zaciągniętych kredytach i innych obciążeniach, strukturze należności -w tym przeterminowanych, informacje o umowach leasingowych, wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia, koncesje itp.
Referencje z dotychczasowych kontraktów.

Tak jak w przypadku kredytu i tutaj pojawia się temat zabezpieczenia dla wnioskowanej gwarancji, gdzie najłagodniejszą formą jest weksel „in blanco”, dalej może to być, umowa przewłaszczenia z części majątku trwałego, czy ustanowienia zastawu rejestrowego na wskazanym pojeździe, czy ustanowienia hipoteki na wskazanej nieruchomości.

Procedura związana z wystawieniem wnioskowanej gwarancji o większej wartości (z wyjątkiem gwarancji zapłaty wadium -tu procedura jest zwykle przyśpieszona) trwa ok. 2 tygodni.

7. Ryzyka cybernetyczne

W czasach, w których pracuje się głównie w sieci, każde przedsiębiorstwo jest narażone na niebezpieczeństwa z tego wynikające.

Ryzyka cybernetyczne, które zagrażają firmom to m.in.:

 • kradzież lub wyciek danych,
 • zainstalowanie szkodliwego, złośliwego oprogramowania,
 • blokada lub nagłe wyłączenie systemu komputerowego,
 • phishing – oszustwa internetowe, których celem jest wyłudzenie danych, kradzież, wyciek lub utrata danych,
 • włamania do baz– np. kontrahentów, klientów, pracowników

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie oferuje pomoc i ochronę w razie zdarzeń cybernetycznych i ich następstw, m.in. w przypadku:

 

 •  roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub administracyjnej,
 • szkód wynikających z zakłócenia działalności (np. rekompensata w przypadku utraty zysku, pokrycie wydatków niezbędnych do kontynuowania działalności firmy),
 • konieczności poniesienia kosztów: obsługi prawnej, informatyków, śledczych, odzyskania danych, ochrony dobrego imienia,
 • naruszenia standardów bezpieczeństwa danych kart płatniczych podczas przetwarzania płatności kartami.

8. Ubezpieczenia kosztów leczenia

 • Koszty leczenia

  Wyjazd poza granicę RP wiąże się z koniecznością ubezpieczenia kosztów leczenia pozwalających uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych w sytuacji choroby. Do wcześniej określonej sumy gwarancyjnej towarzystwa pokrywają koszty konsultacji medycznych, leków oraz innych koniecznych badań przeprowadzonych za granicą jednak po wcześniejszym ustaleniu procedur postępowania w ubezpieczycielem. W zależności od wielkości firmy przygotowuje się polisy dla poszczególnych osób lub zbiorowo w oparciu o posiadaną listę. W przypadku dużej ilości ubezpieczonych dla których trudno określić czas pobytu za granicą istnieje możliwość przygotowania polisy zaliczkowej rozliczanej osobodniami po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

9. Ubezpieczenia na życie załogi (opłacenie takiej polisy przez pracodawcę zwalnia z wypłaty odprawy pośmiertnej)

 • Ubezpieczenia na życie

  Dla naszych klientów przygotowujemy zarówno indywidualne polisy dla zainteresowanych osób jak i zbiorowe dla osób pracujących w danym przedsiębiorstwie. Najmniejsza liczba ubezpieczonych przy których można zrobić grupowe ubezpieczenie to trzy osoby. Im większa ilość osób przystąpi do ubezpieczenia tym mamy większe możliwości negocjacyjne dotyczące zarówno składek jak i zakresów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

  Posiadanie polisy grupowego ubezpieczenia na życie opłacanej przez pracodawcę zwalnia go z zagwarantowanej ustawą obowiązku wypłacenia osobom upoważnionym odprawy pośmiertnej.

Nasi Partnerzy posiadają 25 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeń. Zajmujemy się obsługą małych średnich i dużych firm
 •  przeprowadzamy identyfikację ryzyka ubezpieczeniowego wskazując co należy ubezpieczyć
 • w oparciu o analizę ryzyka oraz dane historyczne opracowujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe
 • prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielami poszukując rozwiązań najdogodniejszych dla naszych klientów
 • naszym klientom wskazujemy rozwiązania obniżające szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych co bezpośrednio wpływa na wysokość stawek
 • wskazujemy ubezpieczycieli proponujących najlepsze rozwiązania dla danych ryzyk, każda nasza analiza kończy się rekomendacją
 • przypominamy o kończących się polisach oraz terminach rat
 • aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji szkód
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

  Zajmujemy się ubezpieczeniami zarówno pojedynczych pojazdów jak również małymi i dużymi flotami. Już sześć pojazdów umożliwia nam przygotowanie ciekawej oferty w postaci „małej floty” gwarantującej właścicielowi niezmienne składki na wszystkie posiadane auta przez rok od momentu podpisania umowy. Przekroczenie liczby dwudziestu jeden daje nam jeszcze większe możliwości negocjacyjne i pozwala na zastosowanie wielu atrakcyjnych dla klienta zapisów.

  W oparciu o indywidualną ocenę ryzyka możemy przygotować oferty oparte na ograniczonej ochronie lub z wcześniej ustalonym udziałem własnym co przekłada się na znaczne obniżenie składek

Nasza lokalizacja